เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหานและช่องทางการติดต่อ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2018 - 04    
เมษายน
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
ข้อมูลอำเภอเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

             เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นซึ่งเป็นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร  และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ในการนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นออกเป็น   8    ด้าน   ดังนี้

             1)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ การพัฒนาระบบจราจรการวางแผนจัดทำผังเมือง   การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค /บริโภค  ระบบประปา

             2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

             3)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนด้านการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล  พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน

             4)  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยส่งเสริมให้ประชาชนรู้สึกภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์  ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้สืบค้นเรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย  พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม   ศิลปวัตถุและโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน  ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เพื่อสืบสานให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป

              5)  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การควบคุมด้านมลพิษ  จัดระบบบำบัดและจัดการขยะ  การสร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              6)  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  ได้แก่  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนของประชาคมในทุกด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  งานพัฒนาการจัดทำแผนท้องถิ่นงานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่

               7)  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับพัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                8)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ได้แก่  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

                 จากนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น  มีทั้งนโยบายสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด  และนโยบายการพัฒนาริเริ่มของท้องถิ่นดังจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตามนโยบายของท้องถิ่น  จะครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลการพัฒนาระดับจังหวัด  การพัฒนาระดับอำเภอ  และการพัฒนาระดับท้องถิ่น

                 2.  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในการสร้างความเจริญของชุมชน  กระบวนการพัฒนาได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา  รวมถึงก่อให้เกิดมลภาวะอันเป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น  จึงกำหนดแนวคิดดำเนินการเพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในท้องถิ่นได้มีจิตสำนึกและตระหนักว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สมควรที่จะต้องมีการบริหารและจัดการอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานแห่งความสมดุลของระบบนิเวศน์   ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                1)  พัฒนาระบบกำจัดขยะในหมู่บ้านและชุมชน

                2)  สร้างสวนสาธารณะประจำตำบล  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

           3.  ด้านพัฒนาการเมือง – การบริหาร   ท้องถิ่นควรตระหนักดีว่าระบบการเมืองของไทยอยู่บนพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะการที่รัฐบาลได้มีนโยบายกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  และสนับสนุนการดำเนินการตามแผนกระจายอำนาจ  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
              1)  ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน  โดยนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาดำเนินการในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล
              2)  การพัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานและในการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลระหาน
               3)  การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน
               4)  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารของเทศบาล  โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง
               5)  การปรับปรุงและพัฒนารายได้
               6)  ด้านการศึกษา  เทศบาลตำบลระหาน  มีกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ประชาชนพื้นที่ตำบลระหาน  จะต้องได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  เป็นสถานศึกษาที่สำคัญที่จะสร้างรากฐานความรู้  ความคิด  เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กอนุบาลก่อนเข้าสู่โรงเรียนในชั้นประถม  ในการส่งเสริมการศึกษาจะดำเนินการดังนี้
                     6.1  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้ได้มาตรฐานทั้งด้านสถานที่  บุคลากรและด้านการเรียนการสอน
                     6.2  พัฒนาองค์ความรู้  ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก  ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน                      6.3  มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลระหาน
                     6.4  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  โดยให้บริการข้อมูลด้านอาชีพ  จัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตของเทศบาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  พร้อมทั้งจัดตั้งห้องสมุดประชาชนประจำเทศบาลตำบล


   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร