เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหานและช่องทางการติดต่อ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2018 - 04    
เมษายน
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
ข้อมูลอำเภอเมือง
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
                                         วิสัยทัศน์ตำบลระหาน
        " ตำบลระหานน่าอยู่   ผู้คนมีความสุข 
           ภาคีมีส่วนร่วม    มุ่งเน้นความยั่งยืน "

                          คำขวัญตำบลระหาน
                   "  พระพุทธลาโภคู่บ้าน   
            วัฒนธรรมอีสาน - ล้านช้างคู่เมือง
           งามลือเลื่องประเพณีบุญผะเหวด                    ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย
         พระธาตุข้าวเปลือกหนึ่งเดียวในไทย
        ผู้คนมีอัทยาศัยไมตรีดี "

     อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลระหาน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ
1. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1
) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2
) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(3
) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4
) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5
) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6
) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูและและัฒนาเด็กเล็ก
(7
) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8
) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9
) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3
) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4
) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5
) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6
) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7
) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8
) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9
) เทศพาณิชย์                           

   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร